வியாழன், 19 ஏப்ரல், 2012

சொல்கலை-முத்து 4

குறிக்கோள்:

கலைந்திருக்கும் எழுத்துக்களைச் சீர்ப் படுத்தி சொற்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும். மூலச்சொற்களிலிருந்து, இறுதி விடைக்கான எழுத்துக்கள் எடுக்க வேண்டும்.  மற்றொரு முறை எழுத்துக்களைச் சீர்ப்படுத்தி இறுதி விடை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.  உங்கள் இறுதி விடை கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் துப்பு/தடையத்திற்குப் (clue line) பொருந்த வேண்டும்!

படிப்படியாக:

1.  எழுத்துக்களைச் சீர்ப்படுத்தி, மூலச்சொற்களை வெளிப்படுத்தவும்.
          குறிப்பு:  ஒரே வரியில் இரண்டு எழுத்துக் கட்டங்களைத் தட்டினால், அந்த    எழுத்துக்கள் இடம் பெயர்வதைக் காணலாம்.)
2.  பொருள் பொதிந்த சொற்கள் கிடைத்தபின் "இறுதி விடைக்கான எழுத்துக்கள்" என்ற வரியை அழுத்துங்கள். இப்பொழுது மேலே  வண்ணக் கட்டங்களில் உள்ள எழுத்துக்கள் மட்டும் கீழே உள்ள  வண்ணக் கட்டங்களுக்கு வந்துவிடும்.
3.  அந்த எழுத்துக்களையும் ஒழுங்குபடுத்தி,  கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்  துப்புக்குப் (க்ளூவுக்குப்) பொருத்தமான விடையை வெளிப்படுத்தவும்.

துப்பு /தடயம் (clue):
தமிழ் நாட்டு மன்னர்கள் இதுவரை சென்றார்களாம்!

4.  “முடித்துவிட்டேன்" என்ற சொல்லை அழுத்தி, நீங்கள் கண்டுபிடித்த விடை எதிரில் உள்ள பெட்டியில் காணவும். 
5.   கண்டுபிடித்த விடயைப் படிவம் எடுத்து, பின்னூட்டம் (Post Comment) மூலமோ, மின்னஞ்சல் (See my profile) மூலமோ அனுப்பவும்.

1.
2.
3.
4.
5.
6.


தமிழ் நாட்டு மன்னர்கள் இதுவரை சென்றார்களாம்!
Puzzle Creator Link:  http://free.7host07.com/yosippavar/solkalai//solkalai.asp

கலைமொழி - முத்து 1


கட்டங்களில் ஒரு செய்தி (அ) கவி வரிகள் கலைத்துக் கொடுக்கப்படும்.   ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வாக்கியங்கள் இருக்கலாம்.  நெடுக்காக மட்டும் கலைத்துக் கொடுக்கப்படும். கறுப்புக் கட்டங்கள் வார்த்தை/வாக்கிய முடிவுகளை குறிக்கும்.   அவற்றை நீங்கள் இடம் மாற்ற முடியாது. எழுத்துக்களை மட்டும்,   அதுவும் நெடுக்காக மட்டும் இடம் மாற்றி மறைந்துள்ள செய்தியைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.

எழுத்துக்களை மெல்ல தட்டித் (click) தட்டி இடம் மாற்றி, இப்பக்கத்திலேயே புதிரை அவிழ்க்கலாம்.

புதிரை முழுதும் விடுவித்த பின், கீழிருக்கும் “முடித்துவிட்டேன்” என்னும் பொத்தானை அழுத்தினால், நீங்கள் சரி செய்த வரிகள் வலப்புறமுள்ள பெட்டியில் காணக் கிடைக்கும். அதைப் படிவமெடுத்துப் பின்னூட்டத்தில் (post comments) இடவும் அல்லது  மின் அஞ்சல் (inamutham@gmail) மூலம் அனுப்பவும்.

முக்கியக் குறிப்புகள்:

1.  முதல் முறை முயல்வோர் அல்லது முயன்று முடியவில்லை என்று ஒதுங்க நினைப்போர், உதாரணத்தோடு உள்ள முழு விளக்கத்திற்கு இங்கு பார்க்கவும்:    விவரமான செய்முறை விளக்கம் (http://muthuputhir.blogspot.com/2012/04/blog-post.html)

Puzzle Creator Link: http://free.7host07.com/yosippavar/kalaimozhi//kalaimozhi.html

புதன், 18 ஏப்ரல், 2012

2Ble Scramble - Muthu 1


You may be familiar with Word Scramble puzzle. Here is just an online version.
First you have to order the 6 scrambled words which are names of cities in India.  You can just click and swap the letters right here online.   Click any 2 letters in a row and see them swapped!  Once you find and order all these words, click "Refresh Final Answer Boxes.  Now you get some letters for one more scrambled word. You have to arrange it to get a proper answer for the given clue. Finally press "Completed" button. Now all your answers will appear in adjacent box. You can copy/paste, in comments or mail me to inamutham@gmail.com

Have fun!!!


(Thanks to Yosipavar for the software at http://free.7host07.com/yosippavar/solkalai//puzzle.asp)


1.
2.
3.
4.
5.
6.


oldest palindrome in the English language

வெள்ளி, 13 ஏப்ரல், 2012

இரட்டைக்கலை - 1. ஆ.

குறிக்கோள்:

கலைந்திருக்கும் எழுத்துக்களைச் சீர்ப் படுத்தி சொற்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும். மூலச்சொற்களிலிருந்து, இறுதி விடைக்கான எழுத்துக்கள் எடுக்க வேண்டும்.  மற்றொரு முறை எழுத்துக்களைச் சீர்ப்படுத்தி இறுதி விடை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.  உங்கள் இறுதி விடை கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் துப்பு/தடையத்திற்குப் (clue line) பொருந்த வேண்டும்!

படிப்படியாக:

1.  எழுத்துக்களைச் சீர்ப்படுத்தி, மூலச்சொற்களை வெளிப்படுத்தவும்.
          குறிப்பு:  ஒரே வரியில் இரண்டு எழுத்துக் கட்டங்களைத் தட்டினால், அந்த    எழுத்துக்கள் இடம் பெயர்வதைக் காணலாம்.)
2.  பொருள் பொதிந்த சொற்கள் கிடைத்தபின் "இறுதி விடைக்கான எழுத்துக்கள்" என்ற வரியை அழுத்துங்கள். இப்பொழுது மேலே  வண்ணக் கட்டங்களில் உள்ள எழுத்துக்கள் மட்டும் கீழே உள்ள  வண்ணக் கட்டங்களுக்கு வந்துவிடும்.
3.  அந்த எழுத்துக்களையும் ஒழுங்குபடுத்தி,  கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்  துப்புக்குப் (க்ளூவுக்குப்) பொருத்தமான விடையை வெளிப்படுத்தவும்.

துப்பு /தடயம் (clue):
உருளைச் செடி பறிப்பதெப்போது? ஊரைச் சுற்றி தாத்தா ஓடுவதெப்போது?

4.  “முடித்துவிட்டேன்" என்ற சொல்லை அழுத்தி, நீங்கள் கண்டுபிடித்த விடை எதிரில் உள்ள பெட்டியில் காணவும். 
5.   கண்டுபிடித்த விடயைப் படிவம் எடுத்து, பின்னூட்டம் (Post Comment) மூலமோ, மின்னஞ்சல் (இ(ன்)னமுதம்: inamutham@ gmail) மூலமோ அனுப்பவும்.

(தடயப் புதிர் அளித்த முனைவர் வாஞ்சினாதன் அவர்களுக்கு நன்றி)

கவனிக்க:

தடையத்தில் இருக்கும் இரண்டு கேள்விகளுக்கும் விடை ஒரேசொல்/சொற்றொடராக இருக்கும்.

மூலச்சொற்கள்: 


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
இரட்டைக்கலை - 1.அ

கட்டங்களில் ஒரு செய்தி கலைத்துக் கொடுக்கப்படும்.   ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வாக்கியங்கள் இருக்கலாம்.  நெடுக்காக மட்டும் கலைத்துக் கொடுக்கப்படும். கறுப்புக் கட்டங்கள் வார்த்தை/வாக்கிய முடிவுகளை குறிக்கும்.   அவற்றை நீங்கள் இடம் மாற்ற முடியாது. எழுத்துக்களை மட்டும்,   அதுவும் நெடுக்காக மட்டும் இடம் மாற்றி மறைந்துள்ள செய்தியைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.

எழுத்துக்களை மெல்ல தட்டித் (click) தட்டி இடம் மாற்றி, இப்பக்கத்திலேயே புதிரை அவிழ்க்கலாம்.

புதிரை முழுதும் விடுவித்த பின், கீழிருக்கும் “முடித்துவிட்டேன்” என்னும் பொத்தானை அழுத்தினால், நீங்கள் சரி செய்த வரிகள் வலப்புறமுள்ள பெட்டியில் காணக் கிடைக்கும். அதைப் படிவமெடுத்துப் பின்னூட்டத்தில் (post comments) இடவும் அல்லது  மின் அஞ்சல் (inamutham@gmail) மூலம் அனுப்பவும்.

முக்கியக் குறிப்புகள்:

1.  முதல் முறை முயல்வோர் அல்லது முயன்று முடியவில்லை என்று ஒதுங்க நினைப்போர், உதாரணத்தோடு உள்ள முழு விளக்கத்திற்கு இங்கு பார்க்கவும்:    விவரமான செய்முறை விளக்கம் (http://muthuputhir.blogspot.com/2012/04/blog-post.html)

2.  இது ஒரு இரட்டைப் புதிர்.  மறைந்திருக்கும் செய்தி ஒரு புதிர். (புதிர் அளித்த முனைவர் வாஞ்சினாதன் அவர்களுக்கு நன்றி) அதற்கு விடை  தெரியாவிட்டால்,   கண்டுபிடிக்க இந்த புதிரை (http://muthuputhir.blogspot.com/2012/04/1_13.html) விடுவிக்க வேண்டும்.
கலைமொழி வகைப் புதிர்கள் - வழிகாட்டி

புதிர் அமைப்பும் குறிக்கோளும்:

கட்டங்களில் ஒரு செய்தி கலைத்துக் கொடுக்கப்படும்.   ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வாக்கியங்கள் இருக்கலாம்.  நெடுக்காக மட்டும் கலைத்துக் கொடுக்கப்படும். கறுப்புக் கட்டங்கள் வார்த்தை/வாக்கிய முடிவுகளை குறிக்கும்.   அவற்றை நீங்கள் இடம் மாற்ற முடியாது. எழுத்துக்களை மட்டும்,   அதுவும் நெடுக்காக மட்டும் இடம் மாற்றி,  மறைந்துள்ள செய்தியைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டும்.


முக்கியக் குறிப்புகள்:

(முதல் முறை முயல்வோர் அல்லது முயன்று முடியவில்லை என்று ஒதுங்க நினைப்போர் கவனத்திற்கு)

     1.  இறுதி விடை இடமிருந்து வலமாகப் படிக்கப்படும்  மேலிருந்து கீழ் பற்றி அக்கறை இல்லை.
     2.  நெடுக்காக (மேலிருந்து கீழ்) எந்த எழுத்தும் எந்த இடத்திற்கும் மாற்றப் படலாம்; இடையில் உள்ள வெற்றுக்    கட்டங்களைத்  தாண்டியும்  மாற்றப்படலாம். 

    3. இந்த வகைப் புதிர்களை விடுவிக்க,  அடிப்படைத் தமிழ் இலக்கண அறிவே போதும்.  உதாரணமாக, மெய்  எழுத்துக்களும், சில உயிர்மெய் எழுத்துக்களும் சொல் முதலில் வாரா.   அதே போல் உயிர் எழுத்துக்கள்
சொல் இடையிலும், கடைசியிலும் வாரா.

     4.   வெற்றுக் கட்டங்களுக்கு இடையே இருக்கும் சொற்களைக் கண்டுபிடித்து விட்டால் மொத்தச் செய்தியும் அநேகமாகத் தெரிந்து விடும்!

மாதிரிப் புதிர்: 

மேற்கூறியவற்றை ஒரு எளிய உதாரணம் கொண்டு பார்ப்போம்.

(நெடுக்காகக்) கலைக்கப்பட்டது (புதிர் வடிவம்):

     1         2       3          4        5        6          7                  8       9


புதிர் விடுவித்த பிறகு:
****************
கவி/செய்யுள்/பாடல் வகைகள்
 இவைகள் செய்யுள் வடிவத்திலிருந்து சற்று மாற்றி அமைக்கப் படும். பாடல் அறிமுகம் இல்லாதவர்களும், தமிழ் மொழியின் அடிப்படை இலக்கண விதிகளை மனதிற் கொண்டு விடையைக் கண்டு பிடிக்க இது உதவும்.

உதாரணம்: (பார்க்க: திருக்குறள் 191: அதிகாரம் 20. பயனில சொல்லாமை)

செய்யுள் வடிவம்:

பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவா
னெல்லாரு மெள்ளப் படும்

மாற்றப்பட்ட வடிவம்:

பல்லார் முனியப் பயன் இல சொல்லுவான்
எல்லாரும் எள்ளப் படும்

செவ்வாய், 10 ஏப்ரல், 2012

சொல்கலை - முத்து 3

குறிக்கோள்:

கலைந்திருக்கும் எழுத்துக்களைச் சீர்ப் படுத்தி சொற்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும். மூலச்சொற்களிலிருந்து, இறுதி விடைக்கான எழுத்துக்கள் எடுக்க வேண்டும்.  மற்றொரு முறை எழுத்துக்களைச் சீர்ப்படுத்தி இறுதி விடை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.  உங்கள் இறுதி விடை கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் துப்பு/தடையத்திற்குப் (clue line) பொருந்த வேண்டும்!

துப்பு /தடயம் (clue): 
(இ)ரசம் மணப்பதேன்? இரத்தம் பெருகுவதேன்?

கவனிக்க:

தடையத்தில் இருக்கும் இரண்டு கேள்விகளுக்கும் விடை ஒரேசொல்/சொற்றொடராக இருக்கும்.
இறுதி விடை: ஒரேசொல்.  இரண்டு முறை சொல்ல வேண்டும்.  இரண்டாம் முறை பிரித்துச் சொல்ல வேண்டும்.

மூலச்சொற்கள்:  

அனேகமாக (மிகப் பழைய) திரைப்படப் பெயர்களே மூலச்சொற்களாக வந்துள்ளன.

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


துப்பு /தடயம் (clue): 
(இ)ரசம் மணப்பதேன்? இரத்தம் பெருகுவதேன்?

வெள்ளி, 6 ஏப்ரல், 2012

பாரதிகலை - 7

வழிமுறை

கீழே உள்ள கட்டங்களில் மகாகவி பாரதியாரின் மிகப் பிரபலமான பாடல் ஒன்றின் (அதிகம் பிரபலப்படுத்தப்படாத) சில வரிகள் நெடுக்காக மட்டும் கலைந்துள்ளன. கறுப்புக் கட்டங்கள் வார்த்தை அல்லது  வாக்கிய முடிவுகளைக் குறிக்கின்றன. அவற்றை நீங்கள் இடம் மாற்ற முடியாது. எழுத்துக்களை மட்டும், அதுவும் நெடுக்காக மட்டும் இடம் மாற்ற முடியும்.எழுத்துக்களை மெல்ல தட்டித் (click) தட்டி இப்பக்கத்திலேயே புதிரை அவிழ்க்கலாம்.

முதல் முறை முயல்வோர் அல்லது முயன்று முடியவில்லை என்று ஒதுங்க நினைப்போர், உதாரணத்தோடு உள்ள முழு விளக்கத்திற்கு இங்கு பார்க்கவும்:    விவரமான செய்முறை விளக்கம் (http://muthuputhir.blogspot.com/2012/04/blog-post.html)

புதிரை முழுதும் விடுவித்த பின், கீழிருக்கும் “முடித்துவிட்டேன்” என்னும் பொத்தானை அழுத்தினால், நீங்கள் சரி செய்த வரிகள் வலப்புற்முள்ள பெட்டியில் காணக் கிடைக்கும். அதைப் படிவமெடுத்துப் பின்னூட்டத்தில் (post comments) இடவும்.


மின் அஞ்சல் (inamutham@gmail.com) மூலமாகவும் அனுப்பலாம்.


பாரதிகலை -6 விடை:
 ஞானப் பாடல்கள்  97. சென்றது மீளாது


சரியான விடை அனுப்பிய கவி, மாதவ்,  10அம்மா  மற்றும் நாகராஜன் அவர்களுக்கு நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்கள்.   புதிதாக அறிமுகமாகும் கவி அவர்களுக்கு  நல்வரவு!

மின்பொருள் உதவிய “யோசிப்பவர்” அவர்களுக்குச் சிறப்பு நன்றி.

பின்பற்றுபவர்கள்