திங்கள், 16 டிசம்பர், 2013

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து 2014- ஜனவரி

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால்  இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பபார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும்  படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayamgmailcom என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.
வார்த்தைகளைத் தேட இவை உதவலாம் :
http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm
http://agarathi.com/index.php
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/ குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து 2014- ஜனவரி

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.உதவியின்றி பாதி அன்னாசி கொடுக்கவா? (5)
4.கண் மயங்க பாதி பிரம்படி பட்ட பெருமாள். (3)
6.பொத்தல் மூட தொடங்காத யாழ்ப்பாணத்தில் பேச. (3)
7.உலகங்களே பரம்பொருள் உள்ளே உடல். (5) (தெரிந்த சொல், தெரியாத பொருள்)
8.ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கையா செய்தி தெரிவிப்பது? (4)
9.விடியும் பொழுது அலை நடுவே சிக்கிய கதர்த்துணி. (4)
12.முச்சந்தி முதலுக்கு கடை முதல் மாற்ற வரும் கோணிப்பை. (5)
14.மெய் நீக்கிய மருந்து காட்டும் மரம். (3)
16.இலையுதிரும் நடுவின் நடுவே வந்த முதல் இளம்பெண். (3)
17.மீண்டுவா! விரைதலை விட்டு திரைமுதல் சேர விரும்பிவா! (5)

நெடுக்காக:
1.அந்தப் பொருளைக் காட்டும் மாமியார். (3)
2.பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது போகாதிருக்க சிரி (5)
3.கலை முதல் கொண்ட வாழ்வே வாழ்த்து (4)
4.குறைந்த பேச்சுடன் படைத்தலைவன் சேர்ந்தான். (3)
5.கரிய பாலைக் கொண்டு வெல்லம் எடுப்பர். (5)
8.முன் பின் இல்லாத வாயு ஒரு நோய். (5)
10. ஸ்ரீவாசம் கல்யாணம். (5)
11.நீதியின் கணவர் தீர்ப்பளிப்பார் (4)
13.சூழ்ச்சிக்கு நடுவே 1 சேறு. (3)
15.ஆடையே வருக. அச்சமில்லையா? (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

பின்பற்றுபவர்கள்