சனி, 27 ஜூன், 2015

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் -- ஜூன் 2015-2

குறுக்கெழுத்தில் இரண்டு வகை. ஒன்று நேரடியாக விடையை விளக்குவது, ஆங்கிலத்தில் இதற்கு Quick Clues என்று கூறுவார்கள். மற்றது, ஆளைக் குழப்பி திசை திருப்பி வெவ்வேறு கோணங்களில் தேட வைக்கும் வகை, ஆங்கிலத்தில் Cryptic Clues என்று கூறுகிறார்கள். ஆங்கிலத்தில் சுமார் எண்பது வருடங்களாக நன்கு வளர்ச்சியடைந்த பாணி இங்கு கையாளப்பட்டுள்ளது. முதல் வருகையா? இந்த அறிமுகத்தைப் பார்த்துவிட்டு வரவும்: http://muthuputhir.blogspot.com/2015/06/blog-post.html

1. கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. 

2. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthir(.)mayam(@)gmail(.)com. என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும். 

3. வார்த்தைகளைத் தேட (விடை கண்டுபிடிக்க) இவை உதவும்: (அ) http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm; (ஆ) http://ta.wiktionary.org/wiki/; (இ) http://agarathi.com/index.php; (ஈ) http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/; (உ) நிலாமுற்றம் தமிழ் அகராதி; (ஊ) நிலாமுற்றம் வழக்குச் சொல் அகராதி: (எ) நிலாமுற்றம் தொகைச் சொல் அகராதி; (ஏ) தமிழ் விக்கிபீடியா; (ஐ) (ஆங்கில) wikipedia 


குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - ஜூன் 2

குறுக்காக:
5.இணைய அதிகமாக. (2)
6.வடை திருடிய திருமகள் தாள்சேர். (6)
7.முகமிழந்த கதிர்வேலன் தின்னும் பண்டம் கதிர் அறுக்கும் காலம். (4)
8. அரியவன் வரி திருப்பிக் கொடுத்துப் படைப்பான். (3)
9.விஷயம் முற்றியதில் தவிக்கரை நகர். (3)
11.பசுவுடன் எருது சக்தி ரூபம். (3)
13.இலங்கையூரில் கால் நுழைந்தக்கால் கல்லெறியுங்கருவி எதிர்வரும். (4)
16.உடைந்த வடிவழகி கிழடி சென்று மனமகிழ்ந்த தின்பண்டம். (4,2)
17.பாதி கலைந்த கூறு. (2)

நெடுக்காக:
1.சோர்வடையும் வரை பொரித்து மயங்கு. வீராணம் தண்ணீர் வரும். (4)
2.2. திருப்பதி வடையதில் அழுந்த(5)
3.கால் சுற்றிய தடை முகத்தில் இருக்கும். (3)
4.மறைவான இரண்டிறக்க. (4)
10.பூர்த்தி செய்ய கட்டித் தின்ற வடை. (5)
12.பரவு பதிலிறுத்து கோடு திரும்பிக் கொள் (4)
14.வறிஞன் பாதி முடிவு ஒரு தின்பண்டம்(4)
15.அரச மூச்சு குற்றம். (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

சனி, 13 ஜூன், 2015

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் -- ஜூன் 2015-1

குறுக்கெழுத்தில் இரண்டு வகை. ஒன்று நேரடியாக விடையை விளக்குவது, ஆங்கிலத்தில் இதற்கு Quick Clues என்று கூறுவார்கள். மற்றது, ஆளைக் குழப்பி திசை திருப்பி வெவ்வேறு கோணங்களில் தேட வைக்கும் வகை, ஆங்கிலத்தில் Cryptic Clues என்று கூறுகிறார்கள். ஆங்கிலத்தில் சுமார் எண்பது வருடங்களாக நன்கு வளர்ச்சியடைந்த பாணி இங்கு கையாளப்பட்டுள்ளது. முதல் வருகையா? இந்த அறிமுகத்தைப் பார்த்துவிட்டு வரவும்: http://muthuputhir.blogspot.com/2015/06/blog-post.html

1. கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. 

2. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthir(.)mayam(@)gmail(.)com. என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும். 

3. வார்த்தைகளைத் தேட (விடை கண்டுபிடிக்க) இவை உதவும்: (அ) http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm; (ஆ) http://ta.wiktionary.org/wiki/; (இ) http://agarathi.com/index.php; (ஈ) http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/; (உ) நிலாமுற்றம் தமிழ் அகராதி; (ஊ) நிலாமுற்றம் வழக்குச் சொல் அகராதி: (எ) நிலாமுற்றம் தொகைச் சொல் அகராதி; (ஏ) தமிழ் விக்கிபீடியா; (ஐ) (ஆங்கில) wikipedia 

இரசிகர்/பங்கேற்றவர் கூறிய கருத்துக்கள்:

 
குறுக்கெழுத்துப் புதிர் -- ஜூன் 2015-1

குறுக்காக:
5.முத்திநிலையிலிருந்து பெண்பால் திரும்பிச் சென்றால் கிடைக்கும் வெற்றி. (2)
6.சென்னை வழக்கில் உட்புகுந்த பருத்துத் தடித்தவள் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உண்டு. (6)
7.பாட்டு அருகே வர குழம்பினாயோ அர்ச்சுனா! (4)
8.உற்றான் சுற்றிய காமன். (3)
9.கப்பலோட்டி நாரணன் துப்பு. (3)
11.வாழ்த்துக்கு எதிர் சாம்பசிவன் பாதிக் குழப்பம். (3)
13.பத்தின்பின்பத்து தரும் செய்யுள் அணிவகை. (4)
16.அன்று திரும்பிய முதல் நீக்கிய அதிசயபாத்திமா ருக்மணிக்குப் போட்டி. (6)
17.மதுரைப்பக்கம் இன்னொருமுறை இயந்திரம் . (2)

நெடுக்காக:
1.பாதி உறுத்த விழி துன்பம். (4)
2.எப்போதாவது தென்படும் அவர் பூமா! (5)
3.புண்ணியவுலகம் வேண்டுமா? முதலில் பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு. (3)
4.போகாத எதிர்த்தலைக்கொரு கரையான். (4)
10.பயமின்றி மார் தட்ட பறிபோன நாடு. (5)
12.பஞ்சாபகேசனைச் செல்லமாகக் கூப்பிட்டால் ஆடை கிடைக்கும். (4)
14.விருந்து பாதி குறை கண்மணி. (4)
15.விடாது செய்யும் சிறுவிலங்கு. (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

செவ்வாய், 2 ஜூன், 2015

முத்துவின் குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - அறிமுகம்



குறுக்கெழுத்தில் இரண்டு வகை. ஒன்று நேரடியாக விடையை விளக்குவது, ஆங்கிலத்தில் இதற்கு Quick Clues என்று கூறுவார்கள். மற்றது, ஆளைக் குழப்பி திசை திருப்பி வெவ்வேறு கோணங்களில் தேட வைக்கும் வகை, ஆங்கிலத்தில் Cryptic Clues என்று கூறுகிறார்கள்.

ஆங்கிலத்தில் சுமார் எண்பது வருடங்களாக நன்கு வளர்ச்சியடைந்த பாணி இங்கு கையாளப்பட்டுள்ளது. 

 
இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால்  இங்கே
 இங்கே
(http://kurukkezuthu.blogspot.com/2012/07/blog-post.html) சென்று திரு. பார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தைப் பார்த்துவிட்டு வரவும்.

வார்த்தைகளைத் தேட (விடை கண்டுபிடிக்க) இவை உதவும்:
http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm
http://agarathi.com/index.php
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/  
http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm
நிலாமுற்றம் தமிழ் அகராதி
நிலாமுற்றம் வழக்குச் சொல் அகராதி

நிலாமுற்றம் தொகைச் சொல் அகராதி
 
 
தமிழ் விக்கிபீடியா
(ஆங்கில) wikipedia 


கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthir(.)mayam(@)gmail(.)com. என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும். இதுவரை விடைகள் அனுப்பியவர் பெயர் விவரம் பார்க்க: உங்கள் விடை வந்து சேர்ந்த விவரம் இங்கு உள்ளது: http://tinyurl.com/xwordstatus



பின்பற்றுபவர்கள்