புதன், 10 அக்டோபர், 2018

testOct2018

முதல் வருகையா?
இந்த அறிமுகத்தைப் பார்த்துவிட்டு வரவும்:
http://muthuputhir.blogspot.com/2014/11/blog-post_9.html

கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthir(.)mayam(@)gmail(.)com. என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.


முத்துவின் டிசம்பர் 2014 குறுக்கெழுத்துப் புதிர்

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
3.குறுக்காக:
3. செகத்தை காந்தாரம் விட்டுப் பார்த்தால் குப்பை. (3)
5. இல்லாத பாதி புகுந்த சேரன். (5)
6.அமர் இரண்டு. (2)
7. எதிரி தலையிலிருந்து ஐந்தைக் கழித்தால் தனித்தனியாகும். (3)
8.திருநீறா? இல்லை தின்பண்டம்! (5)
11.அரசன் வந்த முதல்வன் சேர்ந்த பின்னும் அரசன். (5)
12. நாடகமேடையில் நகை நடுவே கடை சீமாட்டி. (3)
14.உயர்ந்த மகால் முடியவில்லை. (2)
16.கூடம் நடு வைத்த கூட்டுத்தாபனம் தருமே இக்கட்டு (5)
17.பாதி பரம்பொருள் பசி மாறிய தலை. (3)

நெடுக்காக:
1.பாதி சங்கராந்தி சேரன் ஒரு சோழன் (6)
2.உத்தவுலா! ஆதியந்தமில்லா குத்தம் நீக்கி சஞ்சரி! (3)
3. அன்னிய செம்மலை சந்தேகம் விட்டு அழைக்க வரும் வேலவனின் சிரகிரி. (5)
4.எடுத்ததை இடையில் தொடுத்து. (2)
9.பொண்டாட்டிக பாதம் புடிச்சு கண்டிச்சுதடா மறைந்த பரம சாது. (6)
10. இழிந்த பொன் தரும் நேரம். (5)
13. தகரங்கள் இல்லா தூதரகம் ஒரு வகை. (3)
15. வையகன்ற பன்னிரண்டில் ஒன்றே ஏழில் ஒன்று. (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

இதுவரை விடைகள் அனுப்பியவர் பெயர் விவரம் பார்க்க:
http://tinyurl.com/xwordstatus
Comments:


 

 


பின்பற்றுபவர்கள்