ஞாயிறு, 22 ஜூலை, 2012

2ble Scramble - Muthu 10

You may be familiar with Word Scramble puzzle. Here is just an online version.  


 First you have to order the 8 scrambled words.  You can just click and swap the letters right here online.   Click any 2 letters in a row and see them swapped!  Once you find and order all these words, click "Refresh Final Answer Boxes".  Now you get some letters for one more scrambled word. You have to arrange (unscramble) these to get a proper answer for the given clue. Finally press "Completed" button. Now all your answers will appear in the adjacent box. You can copy/paste in comments or mail your answers to inamutham@gmail.com

Have fun!!!


The following 8 scrambled words are names of capitals of nations around the world.
Ref.: http://www.infoplease.com/ipa/A0855603.html


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


The best cure for insomnia is to get a ......

Answer to  "2ble Scramble - Muthu 9" 

1) rhinoceros
2) hippopotamus
3) giraffe
4) zebra
5) polar bear
6) donkey

The Final Answer:  (celestial band of animals)  the zodiac
The following sent correct answers:  Yosippavar, Nagarajan, MeenuJai, Suji and Husainamma
Thanks to all!  Congratulations to those who found the correct answer!

3 கருத்துகள் :

  1. யோசிப்பவர் on 2ble Scramble - Muthu 10
    >>Nice One!! இதுவரை ******** எல்லாம் கேள்விப்பட்டதில்லை!!

    நானும் புல்கேரியா தலை நகரத்தின் பெயர் இதுவரை அறிந்திருக்கவில்லை!

    பதிலளிநீக்கு

பின்பற்றுபவர்கள்