செவ்வாய், 20 நவம்பர், 2012

கலப்புக் குறுக்கெழுத்து - 1

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து 1 <!--Generated by PuthirMayam Crossword Builder Tue Nov 20 2012 16:01:27 GMT-0500 (Eastern Standard Time)

இந்தக் குறுக்கெழுத்துப் புதிரில் நேரிடைக் குறிப்புக்களும், சங்கேதக் (சங்) குறிப்புக்களும்  இருக்கும்.

சங்கேதக் (சங்) குறிப்புக்கள்  கொண்ட குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தைப் படிக்கவும். 

இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது.

ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம்.  நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும்.  செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayamgmailcom என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.

விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும்.

வார்த்தைகளைத் தேட இவை உதவலாம் : 

http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm
அகரமுதலி.com
 http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/tamil-lex/
http://www.agaraadhi.com/dict/home.jsp
பதில்கள் நிலவர அட்டவணை (Score Card): http://tinyurl.com/kalakku

  <!--Generated by PuthirMayam Crossword Builder Tue Sep 25 2012 09:16:05 GMT-0400 (Eastern Daylight Time)

 

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.கீழே பால் குடிக்கக் கூடாத ஒன்று இதுவே (5)
4.பாதி முனைதல் (சங்) (2)
6.ஊன்றுகோல் (4)
7.பேச்சு வழக்கு போகவில்லை மறை உண்டு (சங்) (4)
9.கோபத்தில் முகம் -----? (5)
12.போட்டியிட்ட இரு பிராணிகள் ஒன்று தோற்றதற்குக் காரணம் (சங்) (4)
14.குற்றம் புரிந்தவன் குழம்பிய அதிபரா? (சங்) (4)
17.உடன் படுவதைத் தெரிவிக்க அல்லியின் பல் நீக்கு (சங்) (2)
18.ஆதித்த கரிகாலன் அகால மரணமெய்திய ஊர் (5)

நெடுக்காக:
1.கைகள் ஆசனம் (சங்) (2)
2.முடிவற்ற மருதம் பின் வந்த காசியில் பிறந்த கவிஞர் (சங்) (5)
3.கோழை படாத செல்வம் (2)
4.நுனி முதல் தொடர்ந்த உட்பொருள் அனுபவி (சங்)
5.மன்னன் தலை கீழிருக்கும் தண்ணீர்ப் பானை மன்னன் தலைமேலிருக்கும் (சங்) (4)
7.அண்மைப் பொருளைச் சுட்டும் சொல் (3)
8.தங்கத் தலையணி (4)
10.செழிப்பு (3)
11.முதலற்ற பொன்னாடை சென்னைக்கருகில் இருக்கும் (சங்) (5)
13.குதிரை கால் காக்கும் (3)
15.மேட்டு நிலம் (3)
16.முடிவற்ற இன்பம் தவிர (சங்) (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

நகல் அனுப்புக
-->

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

பின்பற்றுபவர்கள்