ஞாயிறு, 10 மார்ச், 2013

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து- 2013_4

<!--Generated by PuthirMayam Crossword Builder Sun Jan 27 2013 22:13:26 GMT-0500 (Eastern Standard Time)

 

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தைப் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். 

ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம்.  நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும்.  செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayamgmailcom என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.

வார்த்தைகளைத் தேட இவை உதவலாம் :  

http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm
http://www.agaraadhi.com/dict/home.jsp
http://agarathi.com/index.php
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/tamil-lex/

2013 - 4 <!--Generated by PuthirMayam Crossword Builder Sun Mar 10 2013 14:33:40 GMT-0400 (Eastern Daylight Time)

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
5.தலைக்கு நந்தலாலாவிடம் காண்க (2)
6.விரிந்த தலையுடன் இயற்கை உருவம் பெரிதாகிவிட்ட நிலை (6)
7.திரிந்த அந்த பாலை கடைசியில் கொட்டு (4)
8.திருச்சி சிவகங்கைக்கு இடையே கோட்டை கை மாறிய புதிய மாவட்டம் (3)
9.ஓதும்மறை கரைகாணாது வேகமாய் மூச்சு வெளிவிட (3)
11.போக முடியாத நகரம் (3)
13.சுரம் தொடர்ந்த உடல் நலம் (4)
16.பத்துப் பிறவி எடுத்திடாமல் எடுத்ததா சாவரம்? (6)
17.கத்தல் இன்றி தகனித்தல் அலாதி (2)

நெடுக்காக:
1.திபெத் தலைநகரைச் சுற்றிய அறைச்சந்திரன் அறிவு கொடுக்கும் (4)
2.தருமத்தின் தலைபின்னே விலைக்குக் கொடுத்தது திணறியது (5)
3.அதி வரவை ரவை குறைத்தால் தொல்லை (3)
4.இடைத் தொல்லை நீங்கிய கால்பந்து தரும் காவல் (4)
10.மூன்று ஸ்வரங்களுடன் கடைசியில் பாடும்; தூக்கத்தைக் கெடுக்கும் (4)
12.சுத்திகரிக்கப்படாத நயம் இழந்த நகச்சாயம் (3)
14.ராகுலனைப் பெற்றவள் சோராத தாயங்கு தாங்கு சொல் இழந்தாள் (4)
15.மேதாவிலாசத்தில் சிறந்த அறிவாளி (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

நகல் அனுப்புக
-->

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

பின்பற்றுபவர்கள்