செவ்வாய், 13 ஆகஸ்ட், 2013

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து- 2013_9

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால்  இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பபார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும்  படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayamgmailcom என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.
வார்த்தைகளைத் தேட இவை உதவலாம் :
http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm
http://agarathi.com/index.php
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/ குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து- 2013_9

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.காசு வெளியிருக்க காசி போன மகாராசி உட்கொண்ட கர்மவீரர். (4)
5.மா வரம் தந்தே வாழவைக்கும் மாநிலத் தாயை வணங்குவோம். (7)
7.தலையாய லட்சணம் பொருந்திய கிரணம் மராட்டிய சுதந்திரவீரராகத் தோன்றியது. (4)
8.பாத்திராத ஐம்பது திம்பது தின்ற பின் வரும் நகரம். (5)
9.முதல் முதல் பள்ளத்தில் விழுந்தால் முக்தி! (4)
11.பொன் மாந்தர் மிருக வேட்டையாடிப் பெற்ற நீர்ப்பறவை. (4) (புதிய சொல்!)
12.பவம் நீக்கு; நீ மறை; முதிர்ச்சி காண்! (5)
14.பை பின்னே கை வைத்த பத்திரிகைப் பகுதி. (4)
16.தடுமாறிய பாவிங்க தரியா பொன் வணிகம் செய்பவர். (3,4)
18.வேங்கை நாட்டுள்ளோர் எழுத்தறிவற்றோர்! (4)

நெடுக்காக:
1.உக்காந்திருப்பவரில் ஒரு மஹாத்மா. (3)
2.சுவர் வர்ணம் ஒருவர் மறையத் தங்கம். (5)
3.குறைச் சம்மதம் தரும் காட்டுப் பசு. (2)
4.தவறாக எழுதிய நாணேற்றுபவர் நாட்டின் அரசியலமைப்பைத் தயாரித்தார். (6)
6.கம்பி மறைவில் தம்பியாராக வர ஆயத்தமா? (3)
8.ஒருங்கிணைந்த நாடுகள்? ஐயா நான்... யான் இல்லை! (2)
9.பிற்சேர்க்கை ஒரு மனம் இல்லா அனுமான சம்பந்தம். (6)
10.உயிர் போகும் தறுவாயிலும் தேசபிதா சொன்னாராம்... (2)
11.ஆடைக்கரையில் தங்கச்சரிவு. (5)
13.புகழ் கவிக்கு மெய்மறந்து மேலேறிக் குவியட்டும். (3)
15.உடனே கூரை போடப்பயன்படும். (3)
17.பதில் பாதி பணிவிடை (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

பின்பற்றுபவர்கள்