வெள்ளி, 6 டிசம்பர், 2013

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து 2013- டிசம்பர்

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால்  இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பபார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும்  படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayamgmailcom என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.
வார்த்தைகளைத் தேட இவை உதவலாம் :
http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm
http://agarathi.com/index.php
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/ குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து 2013- டிசம்பர்

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.மாசிலா சத்துமாவு தரும் மருந்துக்கல். (5)
4.அணிவது முறி. (2)
6.இடம் இடை புகுந்த கழியா? வேலா! (4)
7.இடைக் குணம் கொண்ட நரி கயிறாகும். (4)
9.முன்பு காணாததாய் நூதன தாகம் முடியவில்லை. (5)
12.கொடுப்பாயா ”கேட்க” உற்ற சமயமா? (4)
14.நம் அகம்மது வீடு போனால் நமக்குச் சொந்தம். (4)
17.பழுப்பு நூற்பட்டை ஆந்திரத் துறைமுகமானது. (5)
18.11 நெடுக்கு விடை சரமாகும் அந்திப்பொழுது. (2)

நெடுக்காக:
1.உண்ணத் தொடங்காமல் மாட்ட. (3)
2.சம்பு, பாலா, வணக்கம் தலைவா! (3,2)
3.அதிகாரி உள்ளே வந்துரைத்தார். (2)
4.சாப்பிட முடியாத திங்கள். (3)
5.கராச்சிக்கு நேர் மேற்கே தண்ணீர்க் கரைகள் தொடர நிலைநாட்டு நகரம். (4)
7.பாதி ஆற்காட்டு நவாப் கட்டவேண்டிய தொகை. (3)
8.(பேச்சு வழக்கில்) வந்தபோது சிவந்தக்கால் உள்ளே கண்டேன். (5)
10.பெண் பெயர் சுற்ற விதியா. (3)
11.சுதி சேர்ந்த கொடிமரமா? பூச்சரத்தில் இருப்பதா? (5)
13.சொல்வேந்தரை உரிமையுடன் அழைக்க விஷம் கக்கிய பாம்பு வரும்! (3)
15.முழங்காலுக்கும் இடுப்புக்கும் இடையே துவட்டு. (2)
16.விரும்பா தேசமா. (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

பின்பற்றுபவர்கள்