சனி, 5 ஏப்ரல், 2014

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து 2014- ஏப்ரல்

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால்  இங்கு (http://muthuputhir.blogspot.com/2014/03/blog-post_9.html) சென்று அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு வரவும். குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து 2014- ஏப்ரல்

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
3.அவசரம் காரமாற்றிக் குழம்பு சமயம் (5)
6.பகை நடுவே தலைவர் மறைய மண்டி இட்டால் கொண்டாட்டம் (4)
7.சுரம் தொடர கடன் வர தகுந்த வேளை (4) (அகராதி உதவி)
8.பொங்கல் திருநாள் கொண்டாட மலை சூழ திரும்பிய யானையற்ற குஞ்சரிகள் (4,2)
13. கூவம் ஆறு இழுக்கெனச் சொன்னது (3,3) (திருக்குறள்)
14.பகைவன் சுகமா கேட்டது பெரும்பாலும் கருவத்துடன்! (4)
15.பகல் முடியுமுன்னே பாதி அரிவாள் சூழக் கொள்ளையடி (4)
16.ஆடம்பரத்தையே வெளிப்படுத்துவது பட்டையே கட்டு முன் சேர்ப்பது (5)

நெடுக்காக:
1.கால் நழுவிய சபாபதி தர்மம் தந்த ஆசிரமம் (5)
2.விரும்பியது பற்றியது (பேச்சு வழக்கு) (5)
4.உலர்ந்த காயை பசுமை போகவில்லை (பேச்சு வழக்கு) (4)
5.வாசம் சேர்ந்த மதம் (4)
9.குறையா(த) சிறு மலையா? (3)
10.அரசன் அறிவு சூழ திரும்பிய படகு (5)
11.பிடிப்பு இல்லாம சம்பத்து போக பின்னாலெ சாரியா (பசங்க) போறாங்களே? பெரிய குடும்பஸ்தனா?
12.வருக என்றாலும் இடையே வா என்றாலும் வந்திடுவர் (4) (பேச்சு வழக்கு)
13.தங்க தேசத்தைப் போர்த்திப் பாராட்டுவதுண்டு (4)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

பின்பற்றுபவர்கள்