புதன், 9 ஜூலை, 2014

குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து 2014- ஜூலை

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால்  இங்கே (http://www.sparthasarathy.com/crosswords/tamilcwintro.html) சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தையும், இங்கு (http://tinyurl.com/Introtoxwordsbypartha) உள்ள திரு. பபார்த்தசாரதியின் அருமையான விளக்கத்தையும்  படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். ஒரு கட்டத்தைத் தட்டினால், அந்தக் குறிப்புக்கான எல்லாக் கட்டங்களும் பளிச்சிடக் காணலாம். நீங்கள் தட்டிய கட்டம் குறுக்கு மற்றும் நெடுக்குக் குறிப்புகளுக்குப் பொதுவானதென்றால், மீண்டும் அந்தக் கட்டத்தில் தட்டினால், குறுக்கு அல்லது நெடுக்கு குறிப்புக்கு மாறும். செய்து பார்த்து உங்கள் எண்ணங்களை puthirmayamgmailcom என்ற விலாசத்திற்கு அனுப்பவும்.

காகிதத்தில் படிவம் எடுத்து விடைகள் பூர்த்தி செய்ய விரும்புவோருக்கு:
http://tinyurl.com/july2014xwd

வார்த்தைகளைத் தேட இவை உதவலாம் :
http://www.tamilvu.org/library/dicIndex.htm
http://agarathi.com/index.php
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/
http://www.thamilworld.com/forum/index.php?showforum=72 குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - முத்து 2014- ஜூலை

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1. உணவாக்கி சுடுங்கருவி. (5)
4.யானையில் மூன்றில் ஒன்று - இது யானைக்கும் சறுக்கும்! (2)
6.பாதி திருவடி தொடர்ந்த பாதியில் பாதி வெள்ளம் வடியும் வழி. (4)
7.நூற்றுவர் தலைவனுடன் சேர்ந்து வந்த பாதி குலதிலகம் புத்தகங்கள் நிறைந்தவன். (4)
9.புதின தாது பழசானதில்லை. (5)
12.வருமானம் பெறுவார் பெறுமானம் குறைந்தால் போகார். (4)
14.கோணி தைக்க குத்தல் பாதி முழுவதும் தூசி. (4)
17. நரம்பு விரும்பி. (2)
18.பிரண்ட வம்சத்து சாரம். (5)

நெடுக்காக:
1.தேங்காயைப் பொடியாக்க உத்தானபாதன் மகனால் முடியவில்லை! (3)
2.செல்லப் பெண் பெயர் செவி சாய்த்துக் கேட்டால் காப்பாற்றப் படுவாய். (5)
3.கிளியின் இடை மறைத்த உறவு. (2)
4. முடியாத துன்பம் பாலக்காட்டு ஐயர் சொல்வது இல்லை (3) (பேச்சு வழக்கு)
5.அச்சம் பாதி அறிவு பாதி ஒத்துக்கொள். (4)
7.புதுமையான நூல் தனம் முடிவுகளை நீக்கு. (3)
8.சிவன். நடு நீக்கினாலும் சிவன். (4)
10.விதி மாறிய விகார் கல்மாடி கொண்டது. (3)
11.அது மாறி அடித்தது மனம் பதைத்தது. (5)
13.சென்னையில் (இன்னொரு) தடவை காய்ச்சி. (3)
15.என்னை நடுவே இழுத்த சின்னம் தரும் சீற்றம். (3)
16.அப்ப முதல் முதல் பூதலம் சரிசெய். (2)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

1 கருத்து :

பின்பற்றுபவர்கள்